Vårt statsskick hänger på Republikanska föreningen

Rapport från Almedalen.

Republikanska föreningen begav sig till Almedalen för att ta reda på politikernas inställning till huruvida vi ska demokratisera vårt statsskick fullt ut och avskaffa monarkin. Tyvärr möttes vi av en politisk initiativlöshet runt vårt statsskick. Inte en enda politiker tog ett initiativ för att prata om vårt statsskick. Trots att svenska folket har ett sjunkande förtroende för monarkin, särskilt efter det kungliga bröllopet, syns inte frågan om vårt statsskick i valrörelsen alls. Alla politiker vi har mött säger att det är upp till Republikanska föreningen att vända opinionen för att få politikerna att lyfta fram frågan om statsskicket på den politiska dagordingen.

Dagens politiker verkar ha missat att kungen inte längre är en enande symbol för landet. Opinionen sjunker stadigt för monarkin, inte minst bland de yngre generationerna. Under de senaste tio åren har stödet för att vilja behålla monarkin minskat med 30 procent medan stödet för att vilja avskaffa monarkin har ökat med mer än 100 procent. Om utvecklingen fortsätter i samma takt är det troligt att en majoritet av svenska befolkningen kommer att vilja avskaffa monarkin om dryga tio år. Redan idag säger en större andel av svenska befolkningen att monarki inte är förenligt med demokrati och nästan hälften av svenska befolkningen vill se en demokratiskt vald statschef. Men var finns debatten om vårt statsskick?

På grund av förändringarna i opinionsutvecklingen har Republikanska Föreningen vuxit med 150 % det senaste dryga året och medlemsantalet fortsätter att öka. Idag har föreningen närmare 7300 medlemmar. Det är fler medlemmar än vad de flesta av de politiska ungdomsförbunden har. På grund av den häftiga medlemsökningen har Republikanska Föreningen gått från en liten förening till en större organisation av folkrörelse karaktär. Men vi nöjer oss inte med denna utveckling. Vi vill bli många fler för att övertyga de politiska beslutsfattarna om att det är dags för republik. Framför allt behöver vi bli fler som driver debatten om vikten av att vi moderniserar och demokratiserar vårt statsskick fullt ut. Inte minst behöver vi förbereda oss för den dag när framför allt de yngre generationerna kliver fram och säger att ”nu är det dags att vi går från monarki till republik”.

Vi republikaner möter framför allt tre argument för att behålla monarkin. I varje argument finns flera faktoider och felatiga föreställningar om vårt statsskick. De tre främsta faktoidern är att kungen är en enande symbol för landet, att kungen gör vårt statsskick modent och att kungen skapar rättvisa.

På grund av vår långa tradition med monarkin har alltför många svenskar vilseletts till att tro att kungen är en enande symbol för landet. Detta är en faktoid av två skäl. Det ena skälet är att kungen inte längre är en enande symbol eftersom det är bara dryga femtio procent av befolkningen som stödjer monarkin som statsskick. Det andra skälet är att nationell enighet kan skapas kring andra mer moderna ideal som demokrati, jämlikhet och rättvisa. Av den anledningen väljer världens länder att demokratisera sina statsskick fullt ut och nya enande sumboler skapas för dessa länder. Därför kan Sverige utvecklas till en fullvärdig demokrati och skapar nya enande symboler utan turbulens i statsskicket.

Det andra faktoiden är att kungen gör vårt statsskick modernt när monarki egentligen handlar om envälde. Kungens makt utgår inte från folket, som varken har fått möjlighet att välja eller godkänna monarkin. Istället har kungen fått landets högsta ämbete, rollen som statschef, genom arv. I generation efter generation har den kungliga makten och de kungliga priviligierna gått i arv genom en och samma familj. Monarki handlar om att arv går före kompetens och att arvsmassa går före folkmassa. Därför präglas monarkins strukturer av doldhet och slutenhet. Under de senaste femton åren har kungen krävt och fått alltmer pengar av skattebetalarna utan att redovisa hur han spenderar folkets pengar. Varje år vägrar kungen att redovisa 60 miljoner kronor av sitt apanage. Medan all skattefinansierade verksamheter står under offentlighetsprincipen, står monarkin över demokratins viktigaste grundregler. På grund av monarkins envälde står kungens makt utom folklig insyn och därför kan den kungliga makten varken granskas eller utvärdeas. För att Sveriges statsskick ska bli modernt behövs mer demokrati och mindre monarki.

Den tredje faktoiden är att kungen skapar rättvisa för folket. I enlighet med FN-förklaringen om de mänskliga rättigheterna, och dess första paragraf om att alla människor är födda med lika värde och rättigheter, kan man se hur monarkin inte är förenlig med demokrati. Kungafamiljen har priviligier som gör att de får ett högre värde och större rättigheter än vad någon annan har. Monarki är en gammal kvarleva från det feodala samhället med männiksors olika värden och olika rättigheter. Därför kan kungafamiljen med dess priviligier och odemokratiska makt inte skapa rättvisa i vårt samhälle. För den som betraktar sina medmänniskor som jämlikar och önskar att demokratins ideal ska genomsyra hela samhället blir tillvaron både ljusare och mer rättvis utan en kung.

I en sann demokrati lyfts statsskicket fram av männiksor som har nått respekt och beundran. De är förebilder för ett brett folkligt engagemang och har långt större värde än en kung som saknar folklig förankring. Detta är en självklarhet inte minst hos de yngre generationerna, som värdesätter demokrati och jämlikhet långt högre än monarki. Därför behöver Sverige en seriös debatt om hur vi vill att vårt framtida statsskick ska se ut. Framför allt sträcker Republikanska Föreningen ut handen till alla männiksor där ute som vill vara med och ta initiativet för att få igång en debatt om att Sverige behöver bli en demokrati fullt ut NU!

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.