Republikanska föreningens remissvar SOU 2021:74

Republikanska föreningens remissvar över betänkandet Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet, SOU 2021:74.

Inledning

Republikanska föreningen har anmodats att inkomma med synpunkter över betänkandet Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisning av anslaget till hovet (SOU 2021:74). Republikanska föreningens yttrande är avgränsat till i huvudsak de frågor som rör föreningens verksamhetsområde.

Vi är glada och positivt överraskade över att justitiedepartementet på eget initiativ inkluderat Republikanska föreningen i de officiellt tillfrågade remissinstanserna, och tackar hjärtligt för denna möjlighet. Republikanska föreningen tycker det är bra att ramarna för statsskicket och monarkin ses över. Monarkin är inte ett statsskick för Sverige i tiden. Det kommer inte i längden gå att försöka modernisera ett i grunden förlegat system. Vår huvudpoäng är att utredningen borde ha haft ett vidare mandat än att endast granska selektiva aspekter på statsskicket. Utredningen borde ha fått granska det nuvarande konstitutionella upplägget i dess helhet.

Belöningar/förtjänsttecken

Kommittén har på ett förtjänstfullt sätt tagit fram förslag på hur ett modernt statligt belöningssystem kan se ut framöver. Republikanska föreningen anser att förtjänsttecken av statlig/officiell karaktär endast bör kunna utges av riksdagen enligt fastlagda kriterier i riksdagsordningen, även om vi i andra hand kan biträda kommitténs förslag om ett självständigt råd men då underställd riksdagen precis som Riksbanken är. Beslut om belöningar/förtjänsttecken bör alltid baseras på objektiva grunder utan risk för utnyttjande eller subjektiva bedömningar varför varken konungen med hovstaterna eller regeringen ska beredas möjligheten till att utfärda den typen av officiella hyllningar.

Republikanska föreningen är också tveksamma till om det är lämpligt att använda sig av ordensväsendets benämningar, begränsningar och strukturer.

Flaggdagar

Sveriges allmänna flaggdagar är fastställda i Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar. Republikanska föreningen anser att de kungliga flaggdagarna ska avskaffas och vill därmed inte invänta justeringar i samband med nästa tronskifte. Vår utgångspunkt är att Sverige ska flagga när det handlar om viktiga saker, inte oväsentligheter som kungligheters namnsdagar. Det är inte värdigt ett demokratiskt land som Sverige att på detta sätt hedra en statschefsfamilj som inte är tillsatt på demokratisk väg. Det är olustigt att staten uppmuntrar till flaggning för att fira kungafamiljen. Republiker i vår närhet, som exempelvis Finland eller Island, har naturligtvis inga allmänna flaggdagar när presidentens familj firar namnsdagar. Flaggdagar som är kopplade till kungahuset och monarkin bör strykas och ersättas med flaggdagar för nationella och internationella händelser som bidragit till utvecklingen av demokratin, till exempel kvinnors rösträtt i Sverige.

Kungahuset/Hovstaterna – bör ses som en myndighet

För Republikanska föreningen är transparens och offentlighetsprincipen en stark ledstjärna. Därför vill vi att hovstaternas verksamhet och ekonomi likställas med en statlig myndighet och omfattas av offentlighetsprincipen. Förändringarna som den nya redovisningsmodellen innehåller är av kosmetisk karaktär. Vidare vill Republikanska föreningen att det statliga apanaget kraftigt begränsas och endast omfatta kungen och dennes efterträdare. Vår principiella hållning är att monarkin strider mot de demokratiska och rättsstatliga principerna och kungahuset har en stor reell politisk makt som populär mediegestalt. Det är därför dags att avskaffa de officiella förmåner som följer med monarkin och bana väg för en öppen och rättvis samhällsdebatt om monarkins framtid.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.