Öppet brev till Rädda Barnen: Vem räddar Estelle Bernadotte?

Inte heller prinsessor får kränkas, skriver Republikanska föreningen.

Det finns ett barn i Sverige som förnekas grundläggande rättigheter både av staten, av sin familj och av den institution (kungahuset) som hon uppfostras av. Det vore mycket behjärtansvärt om Rädda Barnen tog sig an detta fall. Det gäller en snart tvåårig flicka som heter, eller i alla fall borde heta, Estelle Bernadotte. Vi befarar inte att hon lider materiell nöd eller att den barnskötare som har hand om henne missköter henne, men hon är utsatt på andra sätt. Låt oss ge tre exempel:

1) Religionsfrihet
Estelle Bernadotte är berövad en av de mänskliga rättigheterna, nämligen religionsfrihet. Enligt successionsordningen, som är en svensk grundlag, ska hon uppfostras i den rena evangeliska läran enligt den Augsburgska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593. Alla andra barn i Sverige är garanterade religionsfrihet enligt svensk lag. Staten kränker Estelle Bernadottes rättighet och hennes föräldrar har heller inte protesterat.

2) Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konvention är visserligen inte svensk lag, men Sverige ratificerade barnkonventionen 1990. Det innebär att vårt land har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Enligt vår mening bryter Estelle Bernadottes uppfostran mot flera av barnkonventionens artiklar, utöver religionsfriheten. Det gäller främst andra friheter (artiklar 13-15), rätten till privatliv (artikel 16) samt skyddet mot alla former av utnyttjande (artikel 36). Vi har uppmärksammat att hovet regelbundet tar bilder och filmer på Estelle Bernadotte i pr-syfte och därigenom kränker hennes rätt till privatliv. Samtidigt använder kungahuset henne i officiella sammanhang. Hon fick göra sitt första offentliga framträdande redan som ett litet spädbarn. Vi befarar att detta utnyttjande lär fortsätta.

3) Efternamn
Enligt namnlagen ska ett barn som föds i Sverige få ett efternamn. När det gäller Estelle Bernadotte har dock Skatteverket brutit mot lagen. Hon har inte fått ett efternamn i enlighet med lagen, men vi har valt att ändå kalla henne vid det efternamn hon med all sannolikhet skulle ha fått. Vi anser att ett efternamn är en del av ett barns identitet.

Vi vet att Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och att er verksamhet grundar sig på barnkonventionen. Precis som er är vår förening partipolitiskt och religiöst obunden, men vi ägnar oss enbart åt frågan om införandet av republik i Sverige. Det är i arbetet med denna fråga som vi har uppmärksammat Estelle Bernadottes situation. Vi ber er att noga undersöka Estelle Bernadottes uppfostran och vi hoppas att ni kommer att kämpa för att hon framöver ska få en trygg och hälsosam uppväxt. Samma fri- och rättigheter måste vara gällande för alla barn i Sverige.

Republikanska föreningens styrelse

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.