Folkvalda för republik

Republikanska motioner under riksdagsåret 2015-2016.

En gång om året får de svenska riksdagsledamöterna lämna motioner, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Det är vid den allmänna motionstiden som äger rum på hösten, i början av riksmötet.

I början av riksmötet 2015/16 lämnades åtta motioner in kring en reformering av statsskicket.

Hittills under nuvarande mandatperiod (2014-2018) har följande 24 riksdagsledamöter lämnat in ”republikvänliga” motioner i riksdagen:

 • Anna-Lena Sörenson (S)
 • Birgitta Ohlsson (L)
 • Eva Lindh (S)
 • Hans Linde (V)
 • Hillevi Larsson (S)
 • Jens Holm (V)
 • Johan Andersson (S)
 • Johan Löfstrand (S)
 • Johanna Jönsson (C)
 • Jonas Sjöstedt (V)
 • Karin Rågsjö (V)
 • Lawen Redar (S)
 • Maj Karlsson (V)
 • Maria Weimer (L)
 • Mattias Ottosson (S)
 • Mia Sydow Mölleby (V)
 • Niclas Malmberg (MP)
 • Petter Löberg (S)
 • Rasmus Ling (MP)
 • Said Abdu (L)
 • Sara Karlsson (S)
 • Teresa Carvalho (S)
 • Teres Lindberg (S)
 • Yasmine Larsson (S)

Höstens åtta motioner:

Beteckning: 2015/16:2641
Titel: Införande av republik, av Birgitta Ohlsson och Said Abdu (båda L)
Behandlas i betänkande: 2015/16:KU16 (presenteras i april 2016)
Sammanfattning: ”Monarki är i ett principiellt perspektiv oförenlig med demokrati. Riksdagen bör därför besluta att förändra grundlagarna och därmed möjliggöra övergång till republikanskt statsskick.””Argumenten mot monarkin är principiella. I ett liberalt samhälle ska alla offentliga poster vara öppna för alla medborgare. Släktband, adelsbakgrund eller kopplingar till privilegierade samhällsklasser ska aldrig sättas före kompetens vid tjänstetillsättningar. Val ska stå i centrum vid dylika tjänstebesättningar och inte släkttillhörighet. Tanken att tjänster bör tillsättas på grund av lämplighet i stället för blodsband kan spåras historiskt till långt mer än ett årtusende före de första svenska kungarna. Monarkins ärftlighet strider mot liberalismens syn på den fria människan.”

Beteckning: 2015/16:2387
Titel: Ett demokratiskt statsskick, av Anna-Lena Sörenson m fl (S)
Behandlas i betänkande: 2015/16:KU16 (presenteras i april 2016)
Sammanfattning: ”De senaste seklen har Sverige och Europa haft en enorm utveckling. Vi har gått från krig och fattigdom till fred och demokrati. Under resans gång har vi förändrat mycket. Vi har skapat nya grundlagar, byggt infrastrukturer, släppt medierna fria, infört allmän rösträtt och ett allmänt välfärdssystem. Det är många stora förändringar över en lång period.””Dessvärre har vi missat en grundläggande faktor i vårt land. Det finns fortfarande medborgare i vårt land som inte alls kan välja religionstillhörighet eller framtida värv. De kan inte heller åtalas för brott de eventuellt skulle begå. Det är förstås monarken och hans förstfödde vi avser.”

Beteckning: 2015/16:1413
Titel: Avskaffandet av monarkin, av Petter Löberg (S)
Behandlas i betänkande: 2015/16:KU16 (presenteras i april 2016)
Sammanfattning: ”Monarkin som fenomen är minst sagt otidsenlig och är på intet sätt förenlig med den upplysningsanda kring vilket de flesta av världens statsskick är utformade efter. Frågan har aktualiserats otaliga gånger vid författningsrevisioner men man har än idag inte mäktat med att ta det sista och logiska steget: avskaffandet av arvsmonarkin. Känns som det börjar bli dags nu.”

Beteckning: 2015/16:1404
Titel: Slutligt avvecklande av fideikommissystemet, av Petter Löberg (S)
Behandlas i betänkande: 2015/16:CU15 (presenteras i april 2016)
Sammanfattning: ”Vi har i vårt land i många år värnat alla människors lika rätt och skyldigheter. Franska revolutionens politiska praktik innebar att privilegiesamhället successivt avvecklades i Europa. I Sverige finns det några ’rester’ kvar av den gamla orättfärdiga ordningen innan demokratin slog igenom. Monarkin är ett exempel på en tydlig anomali i en övrig modern lagstiftning. De kvarvarande fideikommissen (idag ett drygt tjugotal) är en annan. Vi har sedan 1964 en avvecklingslag på plats som skall leda till att de kvarvarande fastigheterna avvecklas. Vi har dock kunnat se att några av Sveriges största jordegendomar inte har avvecklats i enlighet med lagstiftarnas intentioner. Såväl borgerliga som socialdemokratiskt styrda regeringar har, av varierande skäl, valt att förlänga fideikommissen. Det finns ett otal problem med systemet, men det allvarligaste är utan tvekan att gällande arvslagstiftning sätts ur spel. Inte minst många kvinnor har blivit utan sin laglott, ett förhållande som är helt oacceptabelt oavsett uppsidan med systemet som kan finnas med att egendomar och samlingar hålls intakta.”

Beteckning: 2015/16:872
Titel: Avskaffande av monarkin, av Sara Karlsson och Lawen Redar (båda S)
Behandlas i betänkande: 2015/16:KU16 (presenteras i april 2016)
Sammanfattning: ”Sverige har än i dag en statschef som ärver sitt ämbete. Något som strider mot demokratiska principer och inte bör accepteras i en modern stat. Monarki är inte förenligt med demokrati och bör därför avskaffas och ersättas med ett statsskick där också eventuell statschef utses utifrån demokratiska principer. Det är dags för Sverige att avskaffa monarkin.”

Beteckning: 2015/16:717
Titel: Avskaffande av monarkin, av Yasmine Larsson m fl (S, MP, V, FP))
Behandlas i betänkande: 2015/16:KU16 (presenteras i april 2016)
Sammanfattning: ”Vi i Sverige har länge kämpat för jämlikhet och det har skapat ett samhälle där framgång bygger på individens egna meriter snarare än på privilegier och släktskap. Vårt statsskick innebär dock fortfarande att landets högsta offentliga ämbete, det som statschef, går i arv inom en utvald familj. Monarkin går inte att förena med demokrati, jämlikhet och medborgerliga rättigheter. Vi menar att rätten att representera Sverige inte ska kunna ärvas. Den kan enbart ges genom demokratiska processer.”

Beteckning: 2015/16:569
Titel: Demokratiskt vald statschef, av Hillevi Larsson (S)
Behandlas i betänkande: 2015/16:KU16 (presenteras i april 2016)
Sammanfattning: ”Vi har ett folkvalt parlament, en demokratiskt utsedd regering, fristående domstolar, fria medier, yttrandefrihet och religionsfrihet … men en statschef som ärver sitt ämbete! Sverige är en av Europas sista monarkier. Endast ett fåtal länder har kvar den praxis som säger att en person föds till statschef och där detta ämbete är förbehållet företrädarna för en viss ätt. Detta system är i grunden oförenligt med principen om att all makt ska utgå från folket och alla människors lika värde.”

Beteckning: 2015/16:446
Titel: Kungafamiljen och det svenska statsskicket, av Teres Lindberg (S)
Behandlas i betänkande: 2015/16:KU16 (presenteras i april 2016)
Sammanfattning: ”Att den svenska konstitutionen stadgar att statschefen föds till sitt ämbete är djupt odemokratiskt. I en demokrati skall individer vara fria och lika. Så är icke fallet för den svenska kungafamiljen då de saknar den grundläggande mänskliga rättigheten att styra över sina egna liv. Att avskaffa monarkin är en medmänsklig fråga och skulle dessutom bidra till att Sverige blir en demokratisk stat i verklig mening”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.