Remiss stadgar

Republikanska föreningens medlemmar kan lämna synpunkter på förslaget till nya stadgar.

Stadgegruppen har presenterat förslag till ny stadgar och medlemmar kan nu inkomma med synpunkter. Remissvar ska vara Republikanska föreningens kansli (info@repf.se) tillhanda senast den 3 september 2018. Därefter kommer Republikanska föreningens styrelse att behandla remisserna och fastställa förslaget till nya stadgar inför kongressen i april 2019.

En tillbakablick
Republikanska föreningens nuvarande stadgar antogs 2011 och mindre ändringar i dessa har gjorts av de senaste kongresserna. Kongressen i april 2017 ansåg att det var dags att göra en ordentlig översyn av stadgarna och styrelsen fick kongressens mandat att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till nya stadgar till nästa ordinarie kongress. Under vintern 2017/2018 har en arbetsgrupp under ledning av Jenny Grenander, tidigare styrelseledamot, tagit fram förslaget på nya stadgar. Arbetsgruppens förslag har presenterats för styrelsen. Styrelsen har beslutat att medlemmar och lokalavdelningar ska få inkomma med synpunkter på förslaget till nya stadgar.

Tidsplan
1) Styrelsen skickar ut arbetsgruppens förslag på remiss.
2) Sista dag att skicka in remissvar är den 3 september.
3) På styrelsens möte i september behandlas remissvaren.
4) Styrelsens förslag till nya stadgar presenteras i god tid inför kongressen i april 2019.
5) Alla medlemmar får möjlighet att lämna motioner på styrelsens förslag.
6) De nya stadgarna antas av medlemmarna på kongressen i april 2019.

Dokument
1) Arbetsgruppens förslag till nya stadgar
2) Nu gällande stadgar (2017)
3) Riktlinjer för lokalavdelningar (2014)
4) Riktlinjer för valberedningen (2016)

Lycka till med remisserna!

Med republikanska hälsningar
Magnus Simonsson,
generalsekreterare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.